Schorsing en verwijdering

Een basisschool mag een kind in bepaalde gevallen een time-out geven, schorsen of verwijderen. Dan heeft het kind (tijdelijk) geen toegang tot de school. Dit is echter een uiterste maatregel.

Time-out

De leerkracht van de betrokken leerling en de directie kunnen gezamenlijk besluiten een leerling een time-out te geven. Dit betekent dat de leerling voor het vervolg van de schooldag de toegang tot de school wordt ontzegd. De ouders worden daarover uiteraard zo snel mogelijk geïnformeerd.  

Schorsing

Een leerling mag worden geschorst, ook als de school voornemens is de leerling van school te verwijderen of als er een oplossing voor de problematiek wordt gezocht binnen de school. Schorsing gebeurt altijd door of namens het bestuur van de stichting Kopwerk.   Soms is de aanleiding tot schorsing gelegen in gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen leren of zelfs hun veiligheid in het geding komt. In andere situaties weet de school niet direct een passende oplossing voor het handhaven van de leerling binnen de school op een manier die ook goed is voor het kind, of is deze oplossing niet meteen voor handen.  Ook in een schorsingssituatie heeft een leerling recht op onderwijs. Daarom zorgt de school ervoor dat de leerling thuis het nodige schoolwerk kan doen. Een structurele oplossing van de problemen die de maatregel noodzakelijk maakten, ligt veelal in het overleg met de ouders en het kind, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar. Als een school een leerling langer dan één dag schorst, dan meldt de school dit bij de Inspectie van het Onderwijs.

ZorgplichtContact

Downloads

Verwijderen

Ook in geval van verwijdering is het bestuur van stichting Kopwerk de partij die dit formeel besluit, op basis van een voorstel van de directeur van de school. Als het bestuur een leerling wil verwijderen, dient het eerst de betrokken groepsleraar te horen en een andere school te zoeken. Sinds de invoering van de wet op het passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten en hierover constructief overleg heeft gevoerd met de ouders. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan wordt verwacht dat de school met de ouders (en andere partners) het overleg voortzet om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig een onderwijsconsulent, de oplossing bieden.

Deze regeling treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, of indien hiertoe een ernstige bedreiging bestaat. Het doel van de regeling is nadere regels te stellen met betrekking tot tijdelijke verwijdering uit de les als ordemaatregel, tijdelijke schorsing als ordemaatregel en/of het verwijderen van leerlingen van de school. Het bevoegd gezag van Kopwerk gaat slechts in uiterste noodzaak over tot schorsing en/of verwijdering. Dat wil zeggen in die gevallen waarin een leerling niet kan worden gehandhaafd in de groep en/of op de school omdat deze een gevaar vormt voor medeleerlingen, leerkrachten en/of zichzelf of wanneer de school kan aantonen dat zij niet in de onderwijsbehoefte van de leerling kan voorzien.