De GMR

De afkorting GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschaps raad. De GMR is het overkoepelende orgaan van alle aan de Kopwerkscholen verbonden medezeggenschapsraden. De GMR vertegenwoordigt 27 basisscholen.  

Mede om de GMR dicht bij de scholen te houden, zijn de scholen regionaal in groepen verdeeld, die regio's worden genoemd. We streven ernaar om vanuit elke regio een vertegenwoordiger van ouders en personeelslid in de GMR te hebben.

Wat doet de GMR?  

De GMR voert op grond van de ‘Wet Medezeggenschap Scholen’ overleg met het College van Bestuur (CvB) van Stichting Kopwerk.  
In dit overleg wordt gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren. Daarnaast heeft de GMR het recht om eigen initiatieven bespreekbaar testellen.  

De GMR vergadert doorgaans minimaal zes keer per jaar met het CvB en  twee keer per jaar met de Raad van Toezicht (RvT).Op de agenda staan beleidsvoorstellen die door het College van Bestuur zijn voorbereid en waarover de GMR gevraagd of ongevraagd advies kan geven. Voorsommige beleidsvoorstellen is instemming van de GMR nodig.

Schorsing en verwijderingContact

Downloads

De regels hierover staan beschreven in een vastgesteld GMR-reglement. Belangrijke gespreksonderwerpen van de GMR zijn bijvoorbeeld: identiteit, het bestuursformatieplan, het strategisch meerjarenbeleidsplan, passend onderwijs en de begroting.  
De GMR bespreekt aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreffen.  

Medezeggenschap betekent met het bestuur meepraten, meedenken, vooruitzien en initiatief nemen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een beleid-toetsend orgaan. Dit betekent dat de GMR-leden instemmings- en adviesbevoegdheden hebben met betrekking tot het beleid van Kopwerk. Daarnaast speelt de GMR een ondersteunende rol voor de achterban, met name voor de medezeggenschapsraden van de scholen.

Vragen en opmerkingen kunt u kwijt aan secretaris-gmr@kopwerk.nl .

De GMR heeft een rol in het:

Toetsen van het voorgesteld beleid.

Toetsen van de evaluatie van de uitvoering van bestaand beleid.