De afkorting GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR is het overkoepelende orgaan van alle aan de Kopwerkscholen verbonden medezeggenschapsraden. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Kopwerk bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De GMR vertegenwoordigt 27 basisscholen. 

Mede om de GMR dichtbij de scholen te houden, zijn de scholen regionaal in groepen verdeeld, die clusters worden genoemd. Elk cluster wordt in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. Dit zijn de clusters en hun vertegenwoordigers in de GMR: 

  • Cluster 1:de scholen op Texel en in de stad Den Helder, vertegenwoordigd door Marcel Smits Schouten (ouder) en Erna Schoot (leerkracht); 
  • Cluster 2:de scholen in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen en in Julianadorp, vertegenwoordigd door Margreet Lienos (ouder) en Deniece van Huijgevoort (leerkracht)
  • Cluster 3:de scholen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Stedebroec, vertegenwoordigd door Patrick Paap (ouder), Anneke Sijtsma (leerkracht) en Jules de Coninck (leerkracht).

Door een recente overstap in de organisatie van vier naar drie clusters, zijn er tijdelijk zeven GMR-leden in plaats van zes. 

Wat doet de GMR? 

De GMR voert op grond van de ‘Wet Medezeggenschap Scholen’ overleg met het College van Bestuur van Stichting Kopwerk, dat bestaat uit John Deckers en Jan Bot. In dit overleg wordt gesproken over beleid dat het bestuur voornemens is uit te voeren. Daarnaast heeft de GMR het recht om eigen initiatieven bespreekbaar te stellen. 

De GMR vergadert doorgaans zes keer per jaar. Op de agenda staan beleidsvoorstellen die door het College van Bestuur zijn voorbereid en waarover de GMR gevraagd of ongevraagd advies kan geven. Voor sommige beleidsvoorstellen is instemming van de GMR nodig. De regels hierover staan beschreven in een vastgesteld GMR-reglement. Belangrijke gespreksonderwerpen van de GMR zijn bijvoorbeeld: identiteit, het bestuursformatieplan, het strategisch meerjarenbeleidsplan, passend onderwijs en de begroting. De GMR bespreekt aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreffen. 

De GMR heeft een rol in het: 

  • toetsen van het voorgesteld beleid; 
  • toetsen van de evaluatie van de uitvoering van bestaand beleid. 

Medezeggenschap betekent met het bestuur meepraten, meedenken, vooruitzien en initiatief nemen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een beleid-toetsend orgaan. Dit betekent dat de GMR-leden instemmings- en adviesbevoegdheden hebben met betrekking tot het beleid van Kopwerk. Daarnaast speelt de GMR een ondersteunende rol voor de achterban, met name voor de medezeggenschapsraden van de scholen.

Vragen en opmerkingen kunt u kwijt aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.